Wyższe wsparcie dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

Od początku roku obowiązują znowelizowane przepisy wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Dzięki nim pracodawcy mogą liczyć na wyższe dofinansowanie przy zatrudnianiu niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy mogą otrzymać zwrot kosztów za przystosowanie stanowiska pracy dla zatrudnianej osoby niepełnosprawnej, pomieszczenia biurowego, adaptacji lub zakupu specjalnego sprzętu. Wsparcie finansowe przysługuje bez względu na to, czy pracownik  został zatrudniony już jako osoba niepełnosprawna czy też nabył niepełnosprawność w czasie pracy.

Nowe przepisy wprowadzają również ułatwienia przy dofinansowaniu do wynagrodzeń zatrudnianych osób niepełnosprawnych. Aby je otrzymać pracodawca będzie musiał wykazać wzrost zatrudnienia netto ogółem w przedsiębiorstwie (w ciągu ostatnich 12 miesięcy), a nie jak do tej pory wzrost zatrudnienia netto ogółem oraz wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dzięki nowelizacji ustawy pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej,  będzie mógł otrzymać również zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanych z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu pracy.

Ważnym ułatwieniem dla pracodawców jest nowy zapis, który umożliwia im otrzymanie zwrotu 100 % kosztów szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w komunikowaniu się z otoczeniem czy wykonywaniu czynności trudnych lub niemożliwych do samodzielnego wykonania. Zwrot nie może jednak przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia, czyli 1750 zł.

Od stycznia 2015 r. zmieniają się również kwota zwrotu kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, jaką może otrzymać pracodawca. PFRON zwróci do 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na osobę.

Do maksymalnie 95% wzrosło też dofinansowanie do kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub barier technicznych. Wsparcie nie może jednak przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 56 715 zł.

Dla kogo dopłaty?
Dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych może otrzymać pracodawca, który:
– zatrudnia do 25 osób na pełny wymiar czasu  pracy;
– zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,- prowadzi zakład pracy chronionej.

Gdzie ubiegać się o pomoc?
Pracodawca chcący otrzymać dofinansowanie z PFRON powinien złożyć wniosek i informację w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Wniosek należy wysłać do siedziby Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przy AL. Jana Pawła II 13 w Warszawie.

Szczegółowe informacje oraz odpowiednie formularze znajdują się na stronie:  www.pfron.org.pl

W okresie od stycznia do października 2014 r. dofinansowanie z PFRON otrzymało średnio 245,1 tys. osób niepełnosprawnych miesięcznie.

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

0