Uwaga osoby z wyższym wykształceniem

W ramach projektu „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie prowadzi rekrutację osób nieaktywnych zawodowo* posiadających wykształcenie wyższe:

– humanistyczne i pokrewne (archeologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, politologia, polityka, polonistyka, socjologia, społeczne, teatr, filologia, pedagogika, prawo i administracja) lub

– techniczne i pokrewne(architektura, energetyka, oceanografia, przemysł, technologia, techniczne) lub
matematyczno-przyrodnicze i pokrewne (matematyka, informatyka, astronomia, biologia, chemia,

fizyka, geodezja, kartografia, przyroda, środowisko, rolnictwo) spełniających łącznie poniższe wymagania:

– zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego,
– pozostających bez zatrudnienia,
– które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia,
– zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie.

Uczestnikom (odbiorcom) w ramach projektu oferujemy:

– specjalistyczne doradztwo indywidualne
– coaching,
– trening kompetencji społecznych
– Indywidualny Plan Mentorski (IPM), podczas którego osoba uzyska doświadczenie zawodowe pod opieką Mentora
staż w okresie od 3 do 6 miesięcy. Podczas IPM wypłacane jest stypendium stażowe.

Kontakt dla odbiorców:
Anna Opałka – tel. 81 566 02 89 wew. 19, e-mail:doradcy.by@puplublin.pl
Robert Antoń – tel. 81 517 37 70 wew. 11
Anna Paszkowska-Bednarska – tel. 81 745 18 16 wew. 276
e-mail: pupbelzyce@puplublin.pl
mentor.puplublin.pl

* osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo.

130713a

0