Akademia Kompetencji ICT i językowych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Realizujemy obecnie bezpłatny projekt, w ramach którego organizujemy szkolenie komputerowe lub szkolenie z języka angielskiego „Akademia kompetencji ICT i językowych”. Pragniemy zaznaczyć, że jest to ostatnia szansa na skorzystanie z bezpłatnego udziału w szkoleniach językowych, ponieważ od przyszłego roku takie kursy będą wymagały wkładu własnego. Czytaj dalej

0

Projekt „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” – bezpłatne szkolenia zawodowe

Pro­jekt „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” skie­ro­wany jest do osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku powy­żej  30 r.ż., w tym w szcze­gól­no­ści do osób nie­peł­no­spraw­nych, osób powy­żej 50 roku życia, rol­ni­ków i człon­ków ich rodzin, dłu­go­trwale bez­ro­bot­nych, osób o niskich kwa­li­fi­ka­cjach zawodowych. Czytaj dalej

0

„Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie lubelskim”

Nasza firma Jerzy Wieczorek, Joanna Mirowska-Wieczorek Viamed s.c. PRO SELF realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie lubelskim”.  Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, w tym do osób niepełnosprawnych, które: pozostają bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w systemie dziennym. Oferujemy osobom, które chciałyby uczestniczyć w projekcie: pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcie psychologa, szkolenia zawodowe (do wyboru 1 spośród 3 szkoleń) oraz 3 miesięczne staże na stanowiskach powiązanych ze szkoleniem, a także  pośrednictwo pracy po ukończonym stażu. Czytaj dalej

0