Projekt systemowy „Ambitni i Przedsiębiorczy”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Cel projektu: aktywizacja zawodowa i poprawa zdolności do zatrudnienia 740 osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin w okresie do 31.12.2013r.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie motywacji do działania i zmiany sytuacji zawodowej 490 osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin poprzez realizację poradnictwa zawodowego w okresie do 31.12.2013r.
– wzrost doświadczenia przez min. 465 osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin poprzez udział w stażach w okresie do 31.12.2013r.
– utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw poprzez udzielenie 250 bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin w okresie 31.12.2013r.

Szczegółowe informacje a stronie www.mup.lublin.pl.

0