Projekt pn. „GraduatON” dla osób z niepełnosprawnościami, absolwentów szkół wyższych

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON” skierowany do osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe lub będących na ostatnim roku studiów.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród tych osób poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” zaprasza do projektu osoby z całej Polski. Sale szkoleniowe są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

1.Ukończyły szkołę wyższą w ciągu ostatnich 5 lat lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

2.Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

3.Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

2.Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

3.Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

– Autoprezentacja;

-Organizacja czasu pracy;

-Cele, reguły, konsekwencje;

-Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole;

-Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność.

4.Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników

5.Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

6.Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

7.Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

1.profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

2.wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

3.ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

4.materiałów szkoleniowych;

5.wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

6.zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

7.dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Kontakt:

Kamila Żarkowska

telefon: 728 442 860;

e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

Więcej informacji  na stronie projektu.

0