Projekt „Kwalifikacje i Doświadczenie”

Projekt „Kwalifikacje i Doświadczenie” skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących teren województwa lubelskiego, bezrobotnych (w tym rolników oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, zamierzających odejść z rolnictwa) oraz biernych zawodowo, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

 • osoby powyżej 50 r. ż.,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/15 w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/MUP wsparcie skierowane jest do osób, które należą do I lub II profilu pomocy w rozumieniu art. 33  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 100 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w woj. lubelskim (w tym w 80% będą to osoby bezrobotne, a w 20% osoby bierne zawodowo) poprzez poradnictwo zawodowe i IPD, staże, pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez 85 UP do 31.10.2017 r.

Kluczowe rezultaty:

 • 85 osób uzyska kwalifikacje po  opuszczeniu programu,
 • 3 osoby odchodzące z rolnictwa podejmą pracę w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu.

Oferowane wsparcie:

– poradnictwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
– szkolenia (120 godz.) z zakresu:

 • Monter instalacji OZE,
 • Grafik komputerowy,
 • Specjalista ds. finansowo-kadrowych,
 • Specjalista ds. księgowych,
 • Magazynier,

– staże zawodowe (3 miesiące),
– pośrednictwo pracy.

Ponadto zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże),
 • catering podczas szkoleń.

plakat-kwalifikacje-i-doswiadczenie

 

Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak
Aleje Racławickie 8, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin
tel./fax: 81 533 78 29, tel. 81 534 60 98, 505 634 041, e-mail: kid@csi.info.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji w okresie od 01.08.2016 do 31.10.2017, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa.
Wartość projektu wynosi 1 370 145,60 zł, a kwota dofinansowania to 1 301 638,32 zł.

Informacja pochodzi ze strony: www.csi.lublin.pl

0