Projekt „Kierunek samodzielność”

Informujemy, że od 1 kwietnia 2019 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Kierunek samodzielność” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem  projektu jest wzrost poziomu samodzielności i aktywności społecznej 32 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez nabycie i rozwinięcie kompetencji w okresie od 01.04.2019-31.03.2020 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • wsparcia psychologicznego
 • udziału w zajęciach Grupy Środowiskowego Wsparcia
 • zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych
 • kursów komputerowych/językowych
 • wsparcia trenera aktywności społecznej

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

  • Stypendium szkoleniowe (1280,26 zł/brutto)
  • stypendium stażowe (8,54 zł brutto /godzina)
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • materiały szkoleniowe,
  • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.wsparcia asystenta funkcjonalnego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy : katarzyna.rozanska@fundacjaheros.org

Zapraszamy również do Naszego biura projektu: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 – 709 Lublin.

Katarzyna Różańska FUNDACJA HEROS

Źródło: www.fundacjaheros.org

0