„Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania”

Termin realizacji Projektu: 01.2016 – 31.03.2018 r., przy czym pierwszy etap projektu, dla obecnej grupy docelowej, trwać będzie w okresie od 01.01.2016 do 31.03.2017 r.

Projekt jest realizowany na obszarze województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Projekt skierowany jest do 42 osób niepełnosprawnych (po 14 uczestników z każdego województwa, w którym realizowany jest Projekt), przy czym każda z osób musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 • jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym Wyjątek od tej reguły stanowić mogą osoby z orzeczonym z uwagi na upośledzenie umysłowe lekkim stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo Komisja Rekrutacyjna może dopuścić do udziału w projekcie 10% uczestników z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z innych przyczyn niż upośledzenie umysłowe.
 • nie korzysta ze wsparcia innych projektów współfinansowanych przez PFRON, których cele i oferowane formy wsparcia, z których korzysta uczestnik, pokrywają się z celami projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania
 • jest osobą nieaktywną zawodowo lub poszukującą pracy

 Oferta projektu

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

 1. Poradnictwo zawodowe:
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 3 spotkania x 2 h dla 14 uczestników
 • Warsztaty aktywnych metod poszukiwania pracy: 2 spotkania x 8 h dla 14 uczestników
 • Warsztaty zatrudnienia socjalnego: 2 spotkania x 8 h dla 14 uczestników
 • Doradztwo zawodowe: 1 spotkanie x 3 h dla 14 uczestników
 1. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne:
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej – 3 spotkania x 8h dla 14 uczestników
 • Poradnictwo psychologiczne – 2 spotkania x 2 h dla 14 uczestników
 1. Kursy i szkolenia (bon szkoleniowy średnio 1000 zł/os.) dla 14 uczestników
 1. Staże zawodowe – dla 10 uczestników projektu przez okres 3 m-cy. (1130/m-c brutto)
 1. Wsparcie Asystenta Pracy – dla wszystkich uczestników projektu przez cały okres jego trwania (średnio 1 spotkanie w miesiącu x 3h)

Biuro Projektu:
Asystent Pracy w województwie lubelskim
Agnieszka Caban
533 299 989
e-mail: agnieszka.m.caban@gmail.com

0