INTEGRUJ SIĘ Z NAMI – KOMPLEKSOWE FORMY AKTYWIZACJI SPOLECZNO-ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon ul. Romualda Traugutta 7, 72-200 Nowogard w terminie: od 01.03.2019 roku do 31.05.2020 roku  realizuje projekt pn.: „Integruj się z nami –  kompleksowe formy aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie. Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest: podniesienie poziomu aktywności 40 osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego poprzez zrealizowanie do dn. 31.05.2020r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia, w wyniku której 14 os. zostanie zaktywizowanych społecznie, a 13 os. podejmie zatrudnienie.

Cele i rezultaty zostaną osiągnięte w projekcie  w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia tj. identyfikacji potrzeb Uczestników, wzmocnienia postawy społecznej,zdrowotnej, nabyciu kwalifikacji i kompetencji zawodowych, oraz doświadczenia zawodowego, podjęcia zatrudnienia. Wsparcie dla uczestników projektu realizowane będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie do każdej osoby zgodnie z opisanymi zadaniami w terminie do 31.05.2020 roku.

Oferowane wsparcie:

 1. Przygotowanie indywidualnego planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem ( po 2 h/1UP)
 2. Wsparcie pomocnicze w aktywizacji społeczno – zawodowej a w ramach niego:
 1. a)Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych;
 2. b)Trening Rozwoju Interpersonalnego;
 3. c)Wsparcie prawnika w zakresie prawa pracy;
 4. d)Trening pamięci;
 5. e)    Rehabilitacja zdrowotna.
 6. Szkolenia zawodowe trwające 120-150h– zwiększające szanse UP na rynku pracy – w oparciu o wypracowaną diagnozę, zgodne ze ścieżką reintegracji  oraz barometrem zawodów.
  4.  Staże zawodowe i pośrednictwo pracy:
 7. a)     3-miesięczny staż zawodowy;
 8. b)     Pośrednictwo pracy – 12h/1 UP.

Grupa docelowa:

 • osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy – 40os. (24K; 16M);
 • osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi) – 40 os. (24K; 16M); w tym 6 os. (4K) będą stanowiły osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężonymi;
 • co najmniej 50% UP (20 osób) to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach proj. jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących  wsparcie będzie kierowane do tzw. osób wielokrotnie wykluczonych;
 • osoby poniżej 18 r.ż. nie mogą stanowić więcej niż 50% grupy docelowej;
 • zamieszkują obszar województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Adres:Biuro Projektu Ul. Długa 5/2 20-346 Lublin

Tel.: 575-342-377

Źródło: cusd.pl

0