Dodatkowe środki finansowe na organizację staży przez pracodawców

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

Aktualnie posiadamy dodatkowe środki finansowe w kwocie ok. 7 mln zł na staże w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasto Lublin” PO WER 2014-2020.

Do udziału w 6 miesięcznym stażu będą kierowane osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w MUP w Lublinie jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. W ramach projektu wsparciem w formie staży objęte zostaną 893 osoby. Po zakończonym stażu pracodawca powinien zatrudnić uczestnika projektu na podstawie umowy o pracę lub zlecenie na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy, a wartość umowy powinna być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Aktualnie stypendium stażowe wynosi: 997,40 zł brutto.

 

Źródło: MUP Lublin

0