Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie CZAS NA STAŻ!

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, niezatrudnioną i mieszkasz na terenie województwa lubelskiego – już dziś zgłoś się do nas!

Każda/y z zakwalifikowanych 96 Uczestniczek/ków otrzyma wsparcie doradcy zawodowego w formie spotkań indywidualnych (8 h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz grupowych (18 h), a także indywidulne pośrednictwo pracy (6 h), a także weźmie udział w jednym z 4 szkoleń do wyboru :

Telemarketer

Sprzedawca

Pracownik Biurowy

Grafika komputerowa

Każda osoba, po zakończonym szkoleniu zawodowym, odbędzie 3 miesięczny staż na stanowisku pracy związanym z tematyką wybranego szkolenia.

Wszystkim Uczestnikom zapewniamy:

zwrot kosztów dojazdu,

stypendium szkoleniowe i stażowe,

profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych oraz pośredników pracy,

atrakcyjne materiały szkoleniowe,

certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych,

catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś – liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Biurze Projektu: Al. Racławickie 8, 20-037 Lublin

tel.: 81 534 60 98, tel./fax: 81 533 78 29, tel. kom.: 505 465 100, e-mail: info@csi.info.pl

na stronie internetowej: csi.info.pl

O projekcie

Projekt „Czas na staż” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji, w ramach Priorytetu VII. „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4. „Niepełnosprawni na rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez realizację programu aktywizacji:

doradztwa zawodowego:

indywidualnego (6 h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

grupowego (18 h), w tym m.in.: zasady funkcjonowania na rynku pracy, techniki i metody poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, analiza barier osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu na rynku pracy, autoprezentacja oraz

indywidualnego pośrednictwa pracy (6 h).

wybranych szkoleń zawodowych (120 h):

Telemarketer, zakres szkolenia m.in.: prowadzenie rozmowy telefonicznej, diagnoza potrzeb klienta, budowanie relacji przez telefon, zdalna komunikacja, aktywne słuchanie.

Sprzedawca, zakres szkolenia m.in.: obsługa klienta, kasy fiskalnej, marketing i techniki sprzedaży, aranżacja witryn, komunikacja interpersonalna.

Pracownik biurowy, zakres szkolenia m.in.: organizacja, obsługa biura, urządzenia i sprzęt biurowy, komputer w biurze.

Grafika komputerowa, zakres szkolenia m.in.: praca z tekstem, narzędzia rysunkowe, obiekty wektorowe, techniki drukarskie, korekta obrazu, selekcja, maskowanie.

trzymiesięcznego stażu zawodowego

Podczas stażu uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.

Grupę docelową projektu stanowią 96 osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

Niezatrudnione

Zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego

Pozostające w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata)

Posiadające niskie lub nieadekwatne kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy

Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 30.11.2015 r.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w okresie I-VI.2015 roku i obejmuje 2 etapy:

I ETAP:

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu

b) Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału Karty Zgłoszeniowej wraz z załącznikami.

Aplikacje można składać:

Listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8/18; 20-037 Lublin,.

Bezpośrednio do Biura Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Aleje Racławickie 8/18; 20-037 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00.

c) Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.

Komisja dokona analizy dokumentów w oparciu o kryteria podstawowe:

posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub niezatrudnionej,

zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego,

kompletności i poprawności formalnej dokumentów zgłoszeniowych,

oraz o kryteria dodatkowe:

wiek do 15 – 64 roku życia – minimum 30 % uczestników będą stanowiły osoby w wieku 15 – 30 lat,

posiadanie niskich lub nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy kwalifikacji,

płeć kandydatów: minimum 55% uczestników projektu będą stanowiły kobiety,

5 % uczestników będą stanowiły osoby z zaburzeniami psychicznymi,

W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.

II ETAP:

Rozmowa kwalifikacyjna wszystkich kandydatów spełniających kryteria podstawowe i dodatkowe z doradcą zawodowym.

Po zakończeniu I i II ETAPU rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie 96 uczestników (lista podstawowa). Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa (5 osób na każdą grupę szkoleniową). Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie i/lub e-mailowo.

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Centrum Szkoleń i Innowacji serdecznie zaprasza do udziału w projekcie CZAS NA STAŻ.

Rekrutacja rusza już w styczniu! Dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne wkrótce na stronie www projektu i w Biurze Projektu (Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak) przy Alejach Racławickich 8/18 w Lublinie. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

0