Cel: Aktywni

Innowacyjne Centrum Rozwoju spółka cywilna realizuje projekt „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0003/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami (36K, 24M) powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem)/osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji
  2. Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
  3. Szkolenia zawodowe
  4. Indywidualne Pośrednictwo Pracy
  5. Staż zawodowy- 3 miesięczny

Ponadto Uczestnikom zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę wykładowców,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Zaświadczenia/Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych,
 • Catering podczas szkoleń,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Stypendium stażowe,
 • Zwrot kosztów

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://cel-aktywni.icr-innowacje.eu/

Plakat promujący projektKontakt:
Biuro projektu:
ul. R. Traugutta 11 20-454 Lublin
tel. 503 158 042 e-mail: cel-aktywni@icr-innowacje.eu

Projekt realizowany jest w terminie 01.05.2021 – 31.01.2022.

0