Bezpłatny kurs komputerowy

Certyfikat ECDL START Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL)
(iloœć miejsc ograniczona).

Skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w zakresie czterech, dostępnych w programie ECDL.

Projekt jest współfinansowany z œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Europejski Certyfikat Umiejętności jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaœwiadczajšcy o posiadaniu podstawowych umiejętnoœci w zakresie korzystania z komputera osobistego.
Ten certyfikat stanowi alternatywę dla osób, które z różnych przyczyn nie potrzebuję potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego ECDL CORE. Pozwala uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomoœć zewnętrznym egzaminem poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach œwiata certyfikatu. Na certyfikacie ECDL START będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdaje egzaminy.

W Lublinie zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach europejskiego certyfikatu ECDL Start. Projekt „ECDL Start – kursy komputerowe z certyfikatem” dofinansowany jest ze œrodków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uwaga: Na szkolenie zapraszamy osoby chcące uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, które jednocześnie posiadają lub nie już podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera. Kurs ECDL Start prowadzony jest od podstaw.

Forma szkolenia: warsztaty praktyczne obejmujące szkolenia stacjonarne z wykorzystaniem komputerów, projektora oraz innych materiałów dydaktycznych. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika.

Adresaci szkolenia:
Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Od kandydatów wymagana jest podstawowa wiedza oraz umiejętności w zakresie obsługi komputera.
W kursach organizowanych w ramach projektu „ECDL Start – kursy komputerowe z certyfikatem” mógł uczestniczyć osoby, które spełniają poniższe warunki:
zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego (wg. Kodeksu Cywilnego),
w wieku 25-50 lata,
nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,

Cel szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminów, których zdanie uprawnia do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Kurs prowadzony jest od podstaw. Kurs ECDL Start składa się z 4 bloków tematycznych, kończy się certyfikatem potwierdzającym nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Uczestnik projektu otrzymuje certyfikat ECDL Start po zaliczeniu wszystkich egzaminów, które odbywać się będą w certyfikowanym oœrodku z uprawnieniami.

Program szkolenia:
Szczegóły zostaną wysłane osobom deklarującym przystąpienie do uczestnictwa.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mail brzezicki.rafal@gmail.com lub telefonicznie pod numerem
telefonu 519 481 751)

0