Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Szansa na niezależność”

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Szansa na niezależność!” realizowanym na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0212/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.

Projekt pn. „Szansa na niezależność!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: 01.12.2018 – 31.12.2019

Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

– warsztaty aktywizacji zawodowej oraz treningu umiejętności społecznych,

– pośrednictwo pracy,

– stworzenie diagnozy potrzeb oraz zaplanowanie ścieżki reintegracji przygotowanej w oparciu o wzór kontraktu socjalnego,

– poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe,

– wsparcie trenera pracy,

– wsparcie indywidualnego doradcy ds. szkoleń.

W ramach uczestnictwa zapewniamy m.in.:

– możliwość odbycia stażu zawodowego wraz z otrzymywaniem stypendium stażowego (1280zł/miesiąc),

– atrakcyjne, dostosowane do potrzeb szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe (8,54zł/h),

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

– zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia,

– wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Do udziału zapraszamy osoby:

– posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim,

– zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego,

– nie uczestniczące obecnie w innych projektach finansowanych lub współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

– osoby pozostające bez zatrudnienia,

– w przypadku zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako bezrobotny/a tylko osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Szczegółowe informacje w:
Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie
ul. Krochmalna 13/1
tel. 81 534 82 90
e-mail: praca@ffm.pl

Ewa Chwedczuk

0