Bezpłatne szkolenia oraz Płatne staże „ZINTEGROWANI”

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Zintegrowani” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt skierowany jest do 75 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego– z obszarów objętych programem rewitalizacji w wieku 18-67, w tym w szczególności:

-osoby pozostające bez zatrudnienia,

-osoby bezrobotne z III profilem wsparcia,

-osoby o niskich kwalifikacjach,

-osoby z niepełnosprawnościami ( w tym z zaburzeniami psychicznymi),

-osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy:

-Diagnozę potrzeb

-Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora)

-Działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych

-Zajęcia z trenerem aktywności

-Pośrednictwo pracy

-Szkolenia do wyboru:

  • Kucharz/ Piekarz/ Cukiernik/ Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji) – 144 h
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji) – 96 h

-STAŻE 3 lub 4 – miesięczne

W ramach projektu zapewniamy również:

-stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,

-stypendium szkoleniowe 957,38 zł netto w przypadku szkoleń 144 – godzinnych lub 638,25 zł w przypadku szkoleń 96 – godzinnych,

-zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki na wszystkie formy wsparcia,

– materiały szkoleniowe,

-zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,

-poczęstunek i ciepły posiłek.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 380.

Agata Kozak-Kołtunik

Specjalista ds. projektów europejskich

e-mail: a.kozak@consultor.pl

tel. 519 323 388

Consultor Sp. z. o. o.

ul. Droga Męczenników Majdanka 74

20-325 Lublin

Tel. (81) 745-41-91

Źródło:     www.zintegrowani.consultor.pl

0