Bezpłatne szkolenia i staże dla osób zwolnionych z pracy – „Nowy start”

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Nowy start”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.

Projekt skierowany jest do 50 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

– zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy[1] w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;

– pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);

– zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;

– zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie woj. lubelskiego

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Doradztwo zawodowe (grupowe- 32 godz. i indywidualne- 6 godz.)

Pośrednictwo pracy (4 godz.)

Szkolenia zawodowe do wyboru:

–         Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.);

–         Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.);

–         Usługi gastronomiczne i catering (180 godz. dyd.);

3- miesięczne staże zawodowe.

UCZESTNIKOM/CZKOM ZAPEWNIAMY:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości 5,60 zł netto/godzinę szkolenia;
  • stypendium stażowe w wysokości 1 636 zł netto/miesiąc;
  • zwrot kosztów przejazdu na wszystkie usługi
  • materiały szkoleniowe (skrypty, książki);
  • materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
  • wyżywienie w trakcie szkoleń;

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl (zakładka dot. projektu „Nowy start”), pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560 a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/4
(I piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Plakat Nowy start

Ulotka Nowy Start

 Zespół Projektu „Nowy start”

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” FFI

Ul. G. Narutowicza 57/4

20-016 Lublin

Tel./fax 81 532 10 30

Tel. kom. 519 310 560

ffi@ffi.org.pl

www.ffi.org.pl

[1]  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) określa, iż przez przyczyny dotyczące zakładu pracy należy rozumieć: a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników;

  1. b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych;
  2. c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy;
  3. d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownik.
0