Bezpłatne szkolenia i płatne staże w projekcie „Skuteczna aktywizacja” Fundacji Fuga Mundi

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie: „Skuteczna aktywizacja”

EFS logo

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 30.04.2021 r.

Cel projektu: wzrost integracji społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 240 (144K, 96M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18 – 64 lat, zamieszkujących na terenie .woj. lubelskiego poprzez udział w kompleksowym programie integracji społecznej i zawodowej, realizowanym w trakcie trwania projektu, tj. od 01.05.2018 do 30.04.2021.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.), lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie
  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016 r. poz. 546);
 • osoby pozostające bez zatrudnienia w tym: bierni zawodowo i bezrobotni (wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • w wieku  18-64 lata;
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego.

Dla Uczestników Projektu zaplanowano:

 • Diagnozę potrzeb i zaplanowanie ścieżki reintegracji oraz kontrakt socjalny
 • Trening motywacyjny i kompetencji społecznych,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe,
 • Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,
 • Wsparcie pośrednika pracy,
 • Szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe,
 • Staże zawodowe i stypendium stażowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • Zatrudnienie wspomagane przy udziale trenera pracy,
 • Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Planowane szkolenia zawodowe:

 • Opiekun osób starszych,
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych
 • Pracownik obsługi biurowej z ECDL

Planowane efekty projektu:

 • Szkolenia zawodowe dla 150 UP
 • Staże zawodowe dla 150 UP
 • Efektywność zatrudnieniowa – min. 30% UP, tj. 72 UP
 • Efektywność społeczna – min. 34% UP, tj. 82 UP

ZAPRASZAMY!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

Lublin, ul. Krochmalna 13/1, tel. 81 534-82-90, e-mail: praca@ffm.pl

Krzysztof Robaczyński

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

0