Archiwum szkoleń 2013

23 grudzień 2013 r.

„Opieka nad osobą starszą, przewlekle chorą, niepełnosprawną”

FUNDACJA DANTIS z siedzibą w Lublinie, działająca pod patronatem Caritas
Archidiecezji Lubelskiej zaprasza do udziału w projekcie:

„Opieka nad osobą starszą, przewlekle chorą, niepełnosprawną”
Projekt skierowanym jest do wolontariuszy oraz kandydatów na wolontariuszy
(osoby pełnoletnie) opiekunów osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych,
z uwzględnieniem specyfiki potrzeb ofiar represji wojennych.

Rekrutacja trwa do 3 stycznia 2014 roku.

Ilość miejsc ograniczona.

Projekt będzie realizowany w formie wykładów, warsztatów oraz praktycznych
ćwiczeń przez wykwalifikowanych specjalistów

(lekarzy, pielęgniarki,
fizjoterapeutów, psychologa, pracownika socjalnego);

obejmie 100 godzin
dydaktycznych, uzyskane kwalifikacje zostaną potwierdzone certyfikatem.

Termin szkolenia: 7 – 31 stycznia 2014 r.

Zajęcia będą się odbywały w godzinach popołudniowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Więcej informacji:
Fundacja DANTIS, Dom Nadziei, (parter)
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-950 Lublin
tel. 505 480 730


22 listopad 2013 r.

Zakładanie działalności gospodarczej w ramach projektu „Szansa na start”

Od 1 listopada 2013 r. Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczęła realizację
projektu „Szansa na start”. Projekt jest realizowany w ramach działania 6.2 „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie przez osoby powyżej 50 roku życia z województwa lubelskiego
tj. powiatów: lubartowskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego i opolskiego niezbędnych
instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczych w wyniku czego 35 osób
(19 kobiet i 16 mężczyzn) założy działalności gospodarcze na terenie ww. powiatów i tym samym
zwiększy na tych terenach przedsiębiorczość.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby powyżej 50 roku życia, w tym:
– zamieszkałe powiat lubartowski, świdnicki, janowski, kraśnicki lub opolski,
– zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób,
które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem
do projektu),
– osoby bezrobotne,
– nieaktywne zawodowo,
– zatrudnione.

Priorytetowo traktowane będą kobiety oraz osoby z terenów wiejskich.

Wsparciem objętych zostanie 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn) w tym: 30 bezrobotnych
(16 kobiet i 14 mężczyzn), 10 nieaktywnych zawodowo (6 kobiet i 4 mężczyzn), 10 zatrudnionych
(6 kobiet i 4 mężczyzn).

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
1. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia
oraz prowadzenia działalności gospodarczej:
– indywidualne doradztwo „Indywidualny Plan Działania”,
– szkolenie „ABC przedsiębiorczości” obejmujące podstawy przedsiębiorczości, kompetencje kluczowe,
prowadzenie działalności gospodarczej, procedura rejestracji, formy opodatkowania, ewidencja działalności,
– doradztwo w zakresie biznesplanów.

2. WSPARCIE FINANSOWE na rozwój przedsiębiorczości dla 35 osób w kwocie śr. 38 000,00 tys. zł
umożliwiające funkcjonowanie nowo powstałej działalności oraz sfinansowania niezbędnych wydatków
inwestycyjnych.

3. WSPARCIE POMOSTOWE w celu wzmocnienia funkcjonowania działalności gospodarczej w pierwszych
miesiącach jej funkcjonowania:
– podstawowe wsparcie pomostowe udzielane przez 6 miesięcy w kwocie 800,00 zł/m-c/os.,
– doradztwo specjalistyczne z zakresu marketingu, księgowości lub prawa,
– możliwość uzyskania przedłużonego wsparcia pomostowego.

Organizatorzy zapewniają materiałów szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek.

WSZYSTKIE ZAINTERSOWANE OSOBY SĄ PROSZONE O POBRANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH!!!
NABÓR WKRÓTCE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu:
Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
tel: (081) 444-99-40, 444-99-42
www.irzl.pl, e-mail: sns@irzl.pl


10 listopad 2013 r.

„Niezależne” – projekt skierowany do bezrobotnych niepełnosprawnych kobiet

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych In BIT Sp. z o.o.

Serdecznie zaprasza kobiety z orzeczoną niepełnosprawnością pozostające bez
zatrudnienia zamieszkujące w województwie lubelskim na terenie powiatów:
chełmskiego ziemskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, włodawskiego, opolskiego

do udziału w projekcie:

„Niezależne”

którego celem jest wzrost przedsiębiorczości wśród 30 niepełnosprawnych kobiet
zamieszkujących na terenie powiatów: chełmskiego ziemskiego, hrubieszowskiego,
lubartowskiego, włodawskiego, opolskiego.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowany jest w okresie 01.11.2013 r. do 31.05.2015 r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

20. listopada 2013 r. o godzinie 11.00
w Biurze Projektu – ul. 3 Maja 8/3 w Lublinie
KORZYŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
1. Dotacje dla 18 kobiet na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł
2. Finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy dla 18 kobiet w wysokości 1200 zł/mc.
3. Indywidualne doradztwo zawodowe
4. Warsztaty doradcze
5. Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
6. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
7. Posiłek w trakcie zajęć dydaktycznych
8. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
9. Komplet materiałów dydaktycznych

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI:
telefonicznie: 81 479 30 60, lub 503 027 450
mailowo: lublin@inbit.pl lub amaj@inbit.pl
lub bezpośrednio w biurze projektu: ul. 3 Maja 8/3, 20-078 Lublin
Szczegółowych informacji udziela: Aleksandra Maj


8 listopad 2013 r.

Nowy Start – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Stowarzyszenie Lubelskie Drewno-Regionalny Klaster w Lublinie w ramach projektu
„Nowy Start” – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia”organizuje
bezpłatne szkolenia zawodowe.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn)
– w wieku 16-30 (50% uczestników)
– w wieku 50+ (50% uczestników)
– osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim

Uczestnikom zapewniamy bezpłatne doradztwo zawodowe i indywidualne plany działania oraz
udział w następujących kursach:
– gastronomiczny
– opiekun osób starszych
– stolarz-cieśla
– technolog robót wykończeniowych w budownictwie

W trakcie szkoleń zapewniamy bezpłatne wyżywienie i materiały szkoleniowe, a uczestnikom
przysługuje stypendium szkoleniowe.

Naszym priorytetem jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczestników do obecnych potrzeb
rynku pracy. Istnieje realna szansa na zatrudnienie w sektorze budowlanym, w gastronomii czy
też w zakładach opiekuńczych analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz monitoring ofert
pracy min. na portalach na portalach internetowych (pracuj.pl, PUP).

Koordynator Projektu
Agata Putowska
Stowarzyszenie Lubelskie Drewno-
Regionalny Klaster w Lublinie
ul. Emilii Plater 2
20-814 Lublin
tel. +48 514 106 101
te. +48 510 059 899
e-mail: info@nowystart.com.pl


26 lipirc 2013 r.

Praca na Twoją miarę

POLSKA FEDERACJA ZWIĄZKÓW STOWARZYSZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zaprasza pozostające bez zatrudnienia osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością
do udziału w projekcie, którego celem jest wsparcie w wejściu lub powrocie na rynek pracy
poprzez:

– warsztaty aktywizujące z udziałem psychologa i doradcy zawodowego
– szkolenia komputerowe
– doradztwo i szkolenia zawodowe
– pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących województwa:
warmińsko-mazurskie, lubelskie oraz dolnośląskie.

W województwie lubelskim projekt realizowany jest przez Lubelskie Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego biura, które mieści się Lubelskim Centrum
Aktywności Obywatelskiej.

ul. Leszczyńskiego 23 pok. 14
20-068 Lublin
tel. 81 533 10 22
e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00.

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


26 lipirc 2013 r.

Start do biznesu – projekt dla kobiet z niepełnosprawnością

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Start do biznesu” dla kobiet
z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego w powiatach: chełmskim,
hrubieszowskim, włodawskim, lubartowskim, opolskim.

Projekt skierowany jest do kobiet posiadających orzeczenie oniepełnosprawności,
pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne
oraz nieaktywnych zawodowo).

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

– BEZPŁATNE Szkolenia z ABC przedsiębiorczości
– DLA NAJLEPSZYCH DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kontakt:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
Ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
20-029 Lublin
tel: 81 534 61 91
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl


25 lipirc 2013 r.

Wsparcie osób chorych na SM na rynku pracy

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w projekcie
„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”.

W projekcie mogą wziąć udział osoby chore na stwardnienie rozsiane z terenu całej Polski w wieku powyżej
15 lat do 59 roku życia (kobiety) i 64 roku życia (mężczyźni), posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
niezatrudnione.

Projekt realizowany jest w okresie w okresie od 01.12.2012 r. do 30.11.2014r.

Kompleksowe wsparcie dla uczestników projektu:
– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,
– warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej,
– praktyczna nauka zawodu u pracodawcy,
– szkolenia zawodowe,
– nauka w szkole średniej, policealnej/pomaturalnej lub wyższej,
– staże na otwartym rynku pracy/chronionym rynku pracy,
– podjęcie zatrudnienia,
– konsultacje lekarzy specjalistów,
– wsparcie rehabilitacyjne.

Wsparciem będą objęte również osoby z najbliższego otoczenia chorych na SM:
– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
– indywidualne i grupowe wsparcie prawne,

Na potrzeby niniejszego projektu oraz dla Państwa wygody stworzyliśmy biura regionalne, w których udzielane
są informacje na temat projektu oraz prowadzona jest rekrutacja.
1. PTSR O/Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267 tel. 516 050 305, wsparcie.lodz@gmail.com
2. PTSR O/Biała Podlaska, ul. Sienkiewicza 1, tel. 789 248 057, wsparcie.biala@gmail.com
3. PTSR O/Szczecin, ul. Dworcowa 19 tel. 781 131 513, wsparcie.szczecin@gmail.com
4. PTSR O/Konin, ul. Szymanowskiego 4, tel. 798 496 177, wsparcie.konin@gmail.com
5. PTSR O/Warszawa, ul. Nowosielecka 12 tel. 796 193 586, wsparcie.warszawa@gmail.com

Kinga Rolnicka-Zemła
Asystent Kierownika Projektu
pt. „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tel. 22 50 55 386

Reklama prasowa projektu

1307251a

 


22 lipirc 2013 r.

Projekt „Akademia sprzedaży”

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w projekcie „Akademia sprzedaży”
bezrobotne osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkujące na terenie powiatów: świdnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego,
m. Lublin.

Zapewniamy 4-miesięczne szkolenia dla uczestników projektu

W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe:
– Sprzedawca magazynier
– Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali
– Handlowiec
– Kasjer fakturzysta
– Doradca klienta

Dodatkowo oferujemy kursy i szkolenia uzupełniające:
– Szkolenia komputerowe
– Techniki sprzedaży
– Efektywna obsługa trudnego i wymagającego klienta
– Negocjacje handlowe i zakupowe

Zapewniamy:
– Zwrot kosztów dojazdu
– Stypendium szkoleniowe

Kontakt:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
Ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
20-029 Lublin
tel: 81 534 61 91


18 lipirc 2013 r.

Akademia Europejskich Kompetencji

REKRUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE ORAZ KOMPUTEROWE

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie „Akademia
Europejskich Kompetencji”
realizowanym na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Okres
realizacji projektu: 01.09.2013r. – 30.06.2015r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach Działanie 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 – Podwyższenie kompetencji osób
dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie uczestnictwa wśród 174 osób dorosłych z woj. lubelskiego w edukacji formalnej
i pozaformalnej do 30.06.2015 r.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 174 osób dorosłych z wykształceniem co najwyżej średnim, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości jęz.
angielskiego, w tym:

– 87 osób powyżej 50 roku życia
– 30 osób bezrobotnych
– 44 osoby nieaktywne zawodowo
– 100 osób zatrudnionych


Więcej informacji na stronie OIC Poland


28 maja 2013 r.

Ostatnie wolne miejsca do Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0

Szkoła jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które pozwala zdobyć wiedzę o współczesnym
fundraisingu i jego uwarunkowaniach.

Zajęcia będą odbywać się w woj. lubelskim, a udział w nich jest bezpłatny.

Uczestnicy Szkoły dzięki zajęciom praktycznym będą umieli zorganizować profesjonalny system
finansowania organizacji pozarządowej. Uzyskają kwalifikacje do samodzielnej pracy na stanowisku
fundraisera w instytucji społecznej lub organizacji non-profit.

Pracujesz lub działasz w organizacji pozarządowej na terenie województwa lubelskiego?

Zajmujesz się pozyskiwaniem środków na działalność swojej organizacji?

Zgłoś się do Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0.

Zajęcia oferowane w ramach Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0 zorganizowane zostaną na terenie
województwa lubelskiego i odbywać się będą w systemie 6 zjazdów w następujących terminach:

8-9 czerwca 2013 r.

29-30 czerwca 2013 r.

7-8 września 2013 r.

28-29 września 2013 r.

19-20 października 2013 r.

9-10 listopada 2013 r.

Aby zostać uczestnikiem Szkoły Fundraisingu należy spełnić następujące kryteria formalne:

– być pracownikiem, członkiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowych z terenu województwa
lubelskiego,

– zamieszkiwać na terenie województwa lubelskiego,

– zajmować określone stanowisko w organizacji – preferowane będą osoby, które zajmują się bezpośrednio
pozyskiwaniem środków na działalność organizacji,

– posiadać motywację do pracy w zawodzie fundraisera.

Rekrutacja do Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0 trwa tylko do 30 maja 2013 r.

Osoba zainteresowana musi złożyć w biurze projektu podpisany  Regulamin projektu wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami: formularzem zgłoszeniowym oraz ankietą motywacyjną.

Złożenie ww. dokumentów może nastąpić:

– osobiście w biurze projektu,

– poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres biura projektu (decyduje data wpływu do biura projektu),

– poprzez przesłanie pocztą e-mail podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail lsf@modrzew.org
(wpisując w tytule: dokumenty rekrutacyjne LSF2.0).

Uwaga!!!

Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

Dokładne informacje na temat Lubelskiej Szkoły Fundraisingu 2.0 udziela realizator projektu:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

21-040 Świdnik, ul. Racławicka 38-44 lok. 213

tel./fax 81 744 39 43

e-mail: lsf@modrzew.org

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


15 maja 2013 r.

„Kwalifikacje drogą do pracy! – nowoczesna aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku

Szukasz pracy, ale nie możesz jej znaleźć?

Wypadasz słabo podczas rozmów kwalifikacyjnych? Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje
i zdobyć wiedzę, by w końcu znaleźć upragnioną posadę? Nie wiesz od czego zacząć?
Dostępne szkolenia nie spełniają Twoich oczekiwań, bo skupiają się tylko na jednym elemencie?

Znacząco zwiększysz swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy, biorąc udział w projekcie
„Kwalifikacje drogą do pracy! – nowoczesna aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku”!

Fundacja „Szansa dla Niewidomych” oferuje otwarte, bezpłatne szkolenia na terenie całego kraju.
Dla wygody uczestników zajęcia odbywają się w niedużych grupach oraz indywidualnie.

W programie szkolenia wprowadzające m.in. z podstaw obsługi komputera, warsztaty umiejętności
miękkich tj. praca w grupie, zarządzanie czasem czy odporność na stres i szkolenia specjalistyczne.

W zależności od potrzeb kursantów – do wyboru:

– Administrator stron internetowych,

– Profesjonalny pracownik NGO,

– Specjalista ds. marketingu,

– Dziennikarz – dziennikarstwo prasowe, internetowe i radiowe.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Fundacji „Szansa dla Niewidomych”.


19 kwietnia 2013 r.

Bezpłatne szkolenie nt. „Zarządzanie informacją
i dokumentacją w nowoczesnym przedsiębiorstwie”
.

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę i/lub kadry zarządzającej (właściciela
pełniącego funkcje kierownicze, wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność
w przedsiębiorstwie) 50 mikroprzedsiębiorstw z branż: turystyka, ochrona środowiska, informatyka,
logistyka, budownictwo, prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego. Istotne jest
posiadanie kodu PKD z w/w branż wpisanego do EDG/KRS.

Więcej informacji tutaj.


19 kwietnia 2013 r.

Szkolenia – „Nowa Szansa”.

Consultor jest organizatorem projektu pt. „Nowa Szansa”, bezpłatne szkolenia dla
osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego. Szkolenia skierowane głownie są do mężczyzn.

Oferowane szkolenia:
– Programista stron z obsługą baz danych,
– Obsługa klienta z elementami fakturowania i obsługą kas fiskalnych,
– Doradca/Pracownik ochrony bez licencji,
– Konserwator terenów zieleni.

Dodatkowe wsparcie:
– zwrot kosztów dojazdu,
– stypendium szkoleniowe i stażowe,
– materiały szkoleniowe,
– gorący posiłek i poczęstunek,
– ubezpieczenie na czas trwania usługi

1304191


13 kwietnia 2013 r.

Bezpłatne szkolenia językowe.

„Lubelskie na językach” to bezpłatne szkolenia z j. niemieckiego lub angielskiego 120 godz.
na różnych poziomach zaawansowania. Szkolenia kończą się egzaminem, a po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymaniem
certyfikatu TELC.

Projekt jest skierowany do osób z co najwyżej średnim wykształceniem, zarówno pracujących jak
i bezrobotnych w wieku 25-64.

Żeby zapisać się na szkolenie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe:
Formularz zgłoszeniowy
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Poziom znajomości języka określimy na późniejszym etapie, po wypełnieniu testu poziomującego.

Szkolenia będą odbywały się w Lublinie, a w przypadku zebrania się grupy szkoleniowej w innej miejscowości.
Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej (nie przez INTERNET) ok. 3 razy w tygodniu (od poniedziałku
do piątku 2 spotkania w godz. 16-20, po 3 godziny zajęć lekcyjnych i jedno spotkanie 3-godzinne w sobot).
Łącznie szkolenie obejmuje 120 godz. – 40 spotkań.

Dokumenty w oryginale należy złożyć w siedzibie biura Nowe Horyzonty na ul. Orlanda 10, 20-712 Lublin,
bądź przesłać je za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres. Skany dokumentów będą traktowane jako
wstępne zgłoszenie, aczkolwiek proszę o szybkie odesłanie oryginałów.

Renata Zagajewska
Specjalista ds. rekrutacji i organizacji szkoleń
GRUPA NOWE HORYZONTY®
www.nowehoryzonty.com
www.horyzontywnetrz.eu
www.domtuiteraz.eu

ul. Orlanda 10, 20-712 Lublin
tel. 81 527 89 70
fax 81 527 99 75
e-mail: renata.zagajewska@nowehoryzonty.com

1304133


30 stycznia 2013 r.

Aktywni Na Nowo.

W okresie 01.01.2013 r do 31.12.2013 r. realizowany jest projekt „Aktywni Na Nowo”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywni Na Nowo” skierowany jest do 60 osób: zarejestrowanych jako osoby bezrobotne,
w wieku powyżej 50 lat, zamieszkujących powiaty: lubelski oraz m. Lublin w woj. lubelskim.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferowane są: spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym,
szkolenia zawodowe oraz płatny staż zawodowy trwający 3 miesiące.

Uczestnikom/czkom projektu zapewniane są:
– materiały szkoleniowe
– poczęstunek/catering
– zwrot kosztów dojazdu
– zaświadczenia o zakończeniu zajęć
– stypendium szkoleniowe
– płatny staż

Projekt trwa do 31.12.2013 r.

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.aktywninanowo.pl,
gdzie można zapoznać się z planowanym harmonogramem wsparcia oraz pobrać potrzebne dokumenty rekrutacyjne.
Liczba miejsc ograniczona.

Anna Jędrzejewska
Menager Projektu
Tel. 519 323 854


28 stycznia 2013 r.

Wsparcie na starcie – zakładamy spółdzielnię socjalną.

W projekcie mogą wziąć udział osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności kobiety powracające oraz
wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby młode
w wieku 15-24 lata oraz osoby po 50 roku życia, które chcą pracować na własny rachunek. Projekt jest szansą
dla osób bezrobotnych na pracę oraz rozwój osobisty. W okresie od lutego do kwietnia 2013 r. prowadzona będzie
rekrutacja osób do projektu.

Więcej informacji na stronie OIC Poland: www.oic.lublin.pl.


17 stycznia 2013 r.

„Spawacz światłowodów”.

Bezpłatne szkolenie „Spawacz światłowodów”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VIII Regionalne
kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

W ramach projektu oferujemy kurs zawodowy „CERTYFIKOWANY MONTER INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWYCH” z uprawnieniami SEP oraz
certyfikat międzynarodowy „FIBER OPTICS ASSOCIATION” dokument ten uznawany jest na całym świecie i potwierdza kwalifikacje
w zakresie spawania instalacji światłowodowych. Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego
z małych, mikro oraz średnich przedsiębiorstw. Z branży budowlanej m.in. instalacyjnej, montażowej, konstrukcyjnej, projektowej,
energetycznej, telekomunikacyjnej oraz informatycznej.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych www.sis-dotacje.pl.


9 stycznia 2013 r.

Zrób to sam!.

Zrób to sam! – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, tym samym wzmocnienie zasobów ludzkich w mikroprzedsiębiorstwach
na terenie województwa lubelskiego.

Więcej informacji na stronie www.nowehoryzonty.com.

0