Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Grupa docelowa

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, rolnicy i członkowie ich rodzin (tj. współmałżonek lub domownik), osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej.

Realizowane wsparcie

W ramach projektu realizowane są usługi i instrumenty rynku pracy takie jak:

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia,
  • staże,
  • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • prace interwencyjne,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • instrumenty

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, tel. kontaktowy (81) 466 52 52, email: info@mup.lublin.pl; mup@mup.lublin.pl 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.09.2021 r.

0