Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin

Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI)”

W procesie rekrutacji pierwszeństwo udziału w projekcie mają również osoby: długotrwale bezrobotne: w wieku 18-24 lata – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,    w wieku 25-29 lat – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być wyłącznie osoba w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, a szczególnie osoba należąca do tzw. kategorii NEET, czyli łącznie spełnia następujące warunki:

  • nie pracuje (jest zarejestrowana w MUP w Lublinie jako osoba bezrobotna),
  • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • nie szkoli się (nie uczestniczy oraz nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w mieście Lublin.

Realizowane wsparcie wraz z planowanym harmonogramem rekrutacji na rok 2021:

Forma wsparcia Okres
Indywidualny plan działania 01.01.2021 – 31.12.2021
Poradnictwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy 01.01.2021 – 31.12.2021
Szkolenie 01.01.2021 – 31.10.2021
Staż 01.01.2021 – 31.12.2021
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 01.01.2021 – 15.09.2021
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 01.01.2021 – 31.10.2021
Prace interwencyjne 01.01.2021 – 31.12.2021
Bony na zasiedlenie 01.01.2021 – 31.10.2021

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, tel. kontaktowy (81) 466 52 52, email: info@mup.lublin.pl; mup@mup.lublin.pl 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

0