Cel: Aktywni

Innowacyjne Centrum Rozwoju spółka cywilna realizuje projekt „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0003/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie. 0 … Czytaj dalej