Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (VI)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie lubelskim.

Grupa docelowa

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, w tym długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnością, zarejestrowane w PUP Lublin oraz Filiach w Bełżycach i Bychawie jako bezrobotne, niekształcące się w systemie dziennym oraz nie korzystające ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Za osoby długotrwale bezrobotne w zależności od wieku uznawane są osoby:

  • w wieku 18-24 pozostające bez pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  • w wieku 25-29 pozostające bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,

Realizowane wsparcie

W ramach projektu przewidziana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo- edukacyjna, która opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy. Każdy z uczestników projektu obligatoryjnie zostanie objęty wsparciem w postaci Indywidualnego Planu Działania oraz Pośrednictwa pracy i/lub Poradnictwa zawodowego. Następnie zgodnie z założeniami Indywidualnego Planu Działania zostanie skierowany na jedną z dostępnych form wsparcia:

  • staż;
  • szkolenie zawodowe;
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy;
  • prace

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, tel. kontaktowy (81) 745 18 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Okres realizacji projektu:01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

0